PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Abdan Rahim

Abstract


Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar, sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Keywords


Peran Wakaf, Pengembangan Pendidikan Islam

Full Text:

PDF

References


Al Abrasyi, M .Athiyah. Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang 1970.

Al-Jarjawi, Syeh Ali Ahmad. Hikmah Attasyri’ wafalsafatuhu, Indahnya Syariat Islam Jakarta: Gema Insani, 2006.

Asrahah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/mendiknas-aj.html

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. Pdf. 2013.

Mughiyah, Muhammad Jawad. Al-fiqh ‘ala al Mazhabi al-Khamsah, terj Masykur AB, et al. Fiqh Lima Mazhab. Ciputat: Lentera, 2006.

Sabiq, Said. Fiqh Sunah, terj Mudzakir. Jilid XIV. Bandung: Penerbit Alma’arif, 1986.

Syalaby, Ahmad. Sejarah Pendidikan Islam, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif,. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Usman, Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indeksasi

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contact us: ALQALAM : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Address: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Kode Pos : 71471
Provinsi : Kalimantan Selatan
Telephone : 085251613000
Email: hafizhihusinsungkar@gmail.com