Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963

Arisman Arisman, Adi Harmanto, Ariyadi Ariyadi

Abstract


Ulama klasik dan konvensional tidak mensyaratkan perempuan janda yang memiliki anak yatim sebagai syarat mutlak keabsahan berpoligami. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Syahrur, ulama kontemporer, yang menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan perempuan janda yang memiliki anak yatim. Pendapat Syahrur ini, jika dilihat selayang pandang, menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak yang masih berlaku hingga dewasa ini. Sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam tubuh Peraturan Perkawinan Irak dan bagaimana ushul fikih memandang keakuratan konsep poligami Syahrur tersebut merupakan persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan penelitian berjenis library research dan metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami Syahrur, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam ijtihad Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam ushul fikih. Sedangkan kesesuaiannya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.


Keywords


polygamy; Muhammad Syahrur; Iraqi Marriage Regulations

Full Text:

PDF

References


Abd. Basit Misbachul Fitri, “Poligami Dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari’ah”, Usratuna 4, no. 1 (2020)

Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)

Abdurrahman Gahazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, 2006)

Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al Anshari al Qurthubi, al Jami’ li Ahkam al Qur’an, (Kairo: Dar al Katib al ‘Arabi li al Thiba’ah wa al Nasyr, 1992)

Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istishlahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016)

Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami: Pembacaan atas Al Qur’an dan Hadist Nabi, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005)

Firman Nurdianysah, “Pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami serta Relevansinya bagi Rencana Perubahan KHI”, Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 8, no. 2 (2018)

Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, III, cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Irwansyah Saputra, “Perkembangan Ushul Fiqh”, Jurnal Syariah Hukum Islam 1, no. 1 (2018)

Khoiruddin Nasution dkk, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modren, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif, cetakan II (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2009)

Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)

Moh Mujibur Rohman, “Hukum Keluarga Islam Irak; Menakar Historis dan Socio Cultural Masyarakat dalam Ber-Fiqh”, Asasi: Jurnal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021)

Mohammad Jailani dan Nur Kholis, “Kajian Pendekatan Hermeneutika dalam Tafsir Al-Qur’an Perspektif Ulama Muslim Kontemporer”, Journal Of Qur'n and Hadth Studies 10, no. 1 (2021)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al Fikr al ‘Arabi, tt)

Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, edisi Muzni jilid V (ttp:tnp., tt)

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001)

Muhammad Fashihuddin, “Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas”, Sakina: Journal of Family Studies 5, no. 2 (2021)

Muhammad Syahrur, al Kitab wa al-Qur’an: Qiraah Mu’ashirah, (Suriah: al Ahali, tt)

Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, alih bahasa Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004)

Muhammad Syahrur, Nahwa al Ushul al Jadidah li al Fiqh al Islami, (Suriah: Al Ahali, 2000)

Muhyar Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modren, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

Nilfatri, dkk, Fiqh Kontemporer, (Banyumas, CV Pena Persada, 2021)

Nur Khosiah, dkk, “Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur”, Jurnal Imtiyaz 5 no. 2 (2021)

Riyan Erwin Hidayat, ”Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”, Jurnal Tana Mana 1, no. 2 (2020)

Shams al-Din al-Sarakhsi, Al Mabsuth, jilid V, (Beirut: Dar Al Ma’rufah, 1989)

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfat al-Habib ala Syarh al-Khathib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)

Syamsul Anwar, Muzakkirah fi Ushhul al Fiqh II (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012)

Syihabuddin Qalyubi, Stilistika Al Quran: Makna di Balik Kisah Ibrahim, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

Tahir Mahmood, Family Law in the Muslim World (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972)

Taqyudin Abu bakar, Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al ikhtishar, Dar al-khair (Damaskus: Dar al-khair, tt)

Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, th.2000)

Wahbah al Zuhaili, al Tafsir Munir fi al Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj, (Beirut: Dar al Fikr al Mu’ashir, 1991)

Yassirly Amrona Rosyada, “Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika: Jurnal Studi Islam 18, no. 2 (2017)

Yassirly Amrona Rosyada, “Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran”, Profetika, Jurnal Studi Islam 18, No. 2 (2017)

Zaini Nasohah, Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam, (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), h, 1.

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995)
DOI: http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2428

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

index by:

              

Publish by:

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai

Contact us:

Address: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Kode Pos : 71471
Provinsi : Kalimantan Selatan
Telephone : 085251613000
Email: hafizhihusinsungkar@gmail.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.